Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

2014. március 17. Szövetségi Tanácsülés

Helyszín: ORFI Közösségi Központ

Prof. Dr. Poór Gyula elnök  bevezetőjében tájékoztatta a jelenlévőket a legutóbbi Szövetségi Tanácsülés óta történt eseményekről.

                        -               2014. januárban Magyar Kálmán professzor köszöntése 80. születésnapja alkalmából

-                Magyar Pszichiátriai Társaság kongresszusán a MOTESZ elnöke, mint védnök tett eleget a meghívásnak

-                megkeresést kapott a MOTESZ a Magyar Infekciókontroll Társaságtól tagfelvétel ügyében

                 ugyanígy a Magyar Fogászat-történeti Társaságtól is, amely a Magyar Orvostörténelmi Társaság tagja.

      -                Kedves meghívás érkezett Dr. Tahy Ádámtól, a Betegoktatók és Egészségnevelők Országos Közhasznú Egyesülete elnökétől a                                        betegoktatók és egészségnevelők országos versenyével összefüggésben.

Ezt követően a MOTESZ Elnöke átadta a MOTESZ Díszoklevél kitüntetést Schaff Zsuzsanna professzor asszonynak, a MOTESZ Felügyelő Bizottsága elnökének a szövetség érdekében hosszú évek óta végzett kiemelkedő munkájáért, és köszöntötte őt abból az alkalomból is, hogy Professzor Asszony 2014. március 15-én vette át a Széchenyi díj kitüntetést.

Prof. Dr. Poór Gyula elnök a MOTESZ 2014. évi programjának két kiemelkedő eseményéről adott részletes tájékoztatást.

1.       Az Orvosok Parsifalja programról elmondta, hogy   az Operaház Főigazgatója, Ókovács Szilveszter  felajánlotta, hogy a magyar orvostársadalom töltse meg az Operaházat a 2014. április 16-i Parsifal előadáson és a MOTESZ-t kérte fel ennek megszervezésére, hogy a magyar orvostársadalom reprezentatív képviselői együtt vehessenek részt e kivételes programon.  A felkérésnek örömmel tettünk eleget, és rendkívül nagyra értékeljük az Operaház Vezetőjének a magyar orvostársadalom felé irányuló megtisztelő figyelmet, különleges gesztust. Az orvoskollégákon kívül a MOTESZ meghívta az alkalomra a legfontosabb partner-szervezetek képviselőit és kiemelt figyelmet tanúsított a betegszervezetek képviselői meghívásának.

2.       A Magyar Orvostudományi Napok 2014-es programjáról szólva Elnök úr elöljáróban elmondta, hogy az elmúlt évben elevenítettük fel a Magyar Orvosi Nagyhét analógiájára, a multidiszciplinaritás jegyében azt az eseménysort,  amely Magyar Orvostudományi Napok címmel 3 napos programként került megrendezésre, és a kedvező fogadtatásra, a pozitív visszajelzésekre figyelemmel ez évben is megrendezzük.

Időpontja: 2014. november 5-6-7, helyszín – az előző évi helyszínnel azonosan – a  HOTEL NOVOTEL BUDAPEST.

A tervezett témák:

-          magatartástudomány, pszichológia, pszichiátria, ezen belül az orvos-beteg kapcsolat tárgyalása

-          hematológia

-          felvetődött a sportorvoslás programba vételének lehetősége is

-          az előző évben kimaradt gyermekgyógyászat is helyet kap a programban

-          gyulladás, mint olyan – a különböző szervrendszerek gyulladásos elváltozásai

Kérés hangzott el a tagegyesületek képviselői felé, hogy írásban közöljék, amennyiben javaslatuk van további témák programba vételére.

Egyben kérést fogalmazott meg Elnök Úr a tagtársaságok felé azzal kapcsolatban, hogy az előző évinél sokkal jobban mobilizálják a résztvevőket, adott szakterület hozza el részben az érdeklődő szakembereket, részben a lehetséges szponzorokat, kiállítókat.

Külön kiemelte, hogy a rehabilitáció azért nem szerepel a tervezett programban, mert annak önálló rendezvénye lesz az első félévben.

 

Katona Ferenc professzor úr felszólalásában hangsúlyozta, hogy mégis fontos lenne szerepeltetni a programban a rehabilitációt, mert valamennyi korosztályt  és számos társszakmát érintő kérdésről van szó.

Dr. Oberfrank Ferenc ügyvezető alelnök  részletes tájékoztatást adott azokról a 2014-es, részben már teljesített, ill. folyamatban lévő feladatokról, amelyek az EMMI Egészségügyi Államtitkárságával való együttműködés keretében hárulnak a Szövetségre. Ezek a programok

1.       az egészségkommunikáció,

2.       a kötelező szűrőprogramok államtitkárság által megindított felülvizsgálata

3.       molekuláris patológiai laboratóriumokkal kapcsolatban kapott feladatok

ad 1./ Az egészségkommunikáció a www.egeszseg.hu honlapon keresztül történik. Felkérés alapján együttműködést alakítottunk ki az Országos Egészségfejlesztési Intézettel, amely egyfelől az „Egészség tíz parancsolata” programra terjed ki, amelyet az elmúlt évben ismertettünk a Magyar Orvostudományi  Napok  keretében is.  Megállapodtunk a Magyar Orvosi Kamarával és a Magyar Kórházszövetséggel, hogy a kommunikációs kampányt közösen folytatjuk le. Az elkészített dokumentáció alkalmas a célnak, kommunikációs szakemberek, egészségpolitikusok is visszaigazolták.

ad 2./ Kötelező szűrések, szűrőprogramok felülvizsgálata kérdésében az Államtitkárság számít a MOTESZ-re. Sokan jelen voltak a Minisztériumban, amikor egy nagy ívű áttekintése történt a szűrővizsgálatokra vonatkozó javaslatoknak. A MOTESZ  -   szakirodalom felhasználásával -  elkészített egy olyan értékelési szempontrendszert, amelynek segítségével  a szakmai javaslatokat értékelni lehet. Ezt kedvezően fogadta a minisztérium. A népegészségügyi, egészség-gazdaságtani vonatkozások további alátámasztást igényelnek.  Kértek tőlünk egy javaslatot az értékelés folyamatára, amelyet szintén átadtunk. Amit javasoltunk, az lehetővé teszi, hogy a legtöbb kérdésben konszenzus szülessen, és jól előkészíti azokat a szakmapolitikai döntéseket, amelyek révén egy jól működő rendszer jöhet létre.

A minisztérium részéről megfogalmazódott egy olyan igény is, hogy szervezzünk egy szakmai konferenciát, s ennek a forrását is biztosították számunkra.  A közeljövőben egy ilyen konferenciát a társaságok bevonásával meg fogunk szervezni.

ad 3./ A molekuláris patológiai laboratóriumok minőségfejlesztésének programja nemcsak szakmai, hanem finanszírozási és szakmapolitikai vonatkozásokat is tartalmaz. Különös értéke a kezdeményezésnek, hogy nyolc molekuláris patológiai laboratórium a felhívásunkra önkéntesen csatlakozott a programhoz, amelyben nagyon szigorú bizalmassági feltételek érvényesülnek. A megállapításokat csak az auditorok és a laboratóriumok vezetői ismerhetik. A cél az, hogy egy egységes minőségértékelési standard alakuljon ki, és mindenki tisztában lehessen azzal, hogy saját hatáskörében milyen problémákat tud kezelni, megoldani és milyen problémák megoldása igényel külső – szakmai, fenntartói, finanszírozói, hatósági, szabályozási, egészségpolitikai közreműködést. Sikerült forrást kapni az államtitkárságtól arra, hogy egy folyamatos tanácsadási szolgáltatást nyújtsunk a laboratóriumoknak, egy olyan szakértői támogatást, amelyet azok saját forrásból nem tudnának maguknak biztosítani.

Az a célunk, ami az Államtitkárság támogat, hogy nemzeti molekuláris patológiai diagnosztikai standardot tudjunk kidolgozni, amelynek nagy jelentősége van, például az új EU szabályozás tükrében is.    

Dr. Vályi Péter egészségkommunikációval kapcsolatos kérdése, hogy mennyiben van összhangban ez a program az Egészségügyi Világszervezet által elindított és 2015-ben bevezetésre kerülő  BNO - FBO együttes megjelenésével.

A szűrővizsgálatokkal kapcsolatos kérdése: mennyiben van összhangban azzal a rendelettel, amelyet 2005-ben a szakmai kollégiumok és a civil szervezetek együttműködésével egy Európában egyedülálló szűrési rendeletet sikerült megalkotni - annak végrehajtási utasításával együtt, amely azonban Magyarországon nem került végrehajtásra.

Dr. Oberfrank Ferenc válaszában elmondta, hogy természetesen azokat a kommunikációs kötelmeket  figyelembe kell venni, amelyeket az ilyen fontos nemzetközi szervezetek elvárnak, de nyilvánvalóan nem közvetlenül ezekre az igényekre válaszol ez a kommunikációs igyekezet, amelyet a MOTESZ végez.

Előzőekben elhangzott tájékoztatóját kiegészíti azzal, hogy a MOTESZ egy elektronikus egészség-enciklopédia  folyamatos készítésében is együttműködést kezd az államtitkársággal és az OEFI-vel, amelyhez a tagegyesületek aktív részvételét kéri. A közeljövőben létrehozandó munkacsoport feladata lesz az anyag összegyűjtése, megfelelő csoportosítása, profi szerkesztő foglalkoztatása mellett. A szakmai társaságok feladatvállalását feltételezi az enciklopédia folyamatos készítése, karbantartása. A társaságok szakmai kompetenciáját igényli annak eldöntése, hogy melyek azok a fogalmak, amelyekkel meg szeretne jelenni az enciklopédiában.   A www.egészség.hu-n és a www.motesz.hu-n lesz elérhető,  így a társaságok tagjai a betegeknek , ill. másoknak a figyelmét is felhívhatják erre.

A másik kérdésre a válasz: a szűrőprogramok tekintetében az államtitkárság volt a kezdeményező. Az államtitkárság a hatályos jogszabályokat szeretné felülvizsgálni, a MOTESZ ebben szakmai segítséget tud nyújtani, abban segít, hogy az előkészítés szakszerű legyen,  a kritériumrendszer  világos  legyen, a döntés pedig az államtitkárságé.

Prof. Dr. Sótonyi Péter hozzászólásában kiemelte, hogy a 2008-as genetikai törvénynek hiányoznak a végrehajtási jogszabályai, s amíg ezek nincsenek meg, nem tudunk hozzányúlni ahhoz, hogy mi lesz a laboratóriumok akkreditációs követelménye. Elengedhetetlenül szükséges az egyértelmű jogszabályi háttér létrehozása, mert annak hiánya számtalan veszélyt, csapdát tartalmaz.

Prof. Dr. Poór Gyula: Az elmúlt másfél évben a Szövetség követi azt a trendet, amelyet az új vezetés maga elé tűzött. Ezek

1.       A MOTESZ fontos társadalmon belüli szerepének növelése, újabb funkciók elnyerése (erről szól a Magyar Orvostudományi Napok és a Parsifal előadás)

2.       Az orvos-közösség, az egészségügy és a társadalom közötti kommunikáció. (Az orvostársadalmat visszaintegrálni  a magyar társadalomba. Ebben is komoly szerepet vállalt fel a MOTESZ)

3.       Az egészségnevelés, amelyet ma Magyarországon mindenki a zászlajára tűz, de nem sok minden történik.

A Szövetség megkereste azokat a helyeket, ahol hallathatja a szavát és a társadalom számára hasznosan tud működni.

A Szövetségi Tanács elfogadta a 2014-évi folyamatban lévő és tervezett feladatokról szóló tájékoztatót,

-          az Orvosok PARSIFAL-ja program haladását

-          a Magyar Orvostudományi Napok 2014-es megszervezését

-          a MOTESZ és az Egészségügyi Államtitkárság együttműködése keretében végzett feladatokról szóló beszámolót

A következő napirendi pont keretében Elnök Úr a gazdasági ügyekről szólva elmondta, hogy az Államtitkárság által nyújtott támogatás csak meghatározott célokra használható fel, szigorú elszámolás mellett. A korábbi vezetéstől átvett adósságok kiegyenlítésének kötelezettsége miatt ezekre a támogatáson kívüli bevételeinket kell felhasználnunk.  A Szövetség másik bevételi forrása a társaságok által befizetett tagdíj, amellyel kapcsolatban a múlt év novemberi szövetségi tanácsülésen bizonyos lazítást engedtünk, azonban ezt a társaságok egy része félreértette. Fontosnak tartotta ezúttal is hangsúlyozni, hogy a tagdíj alapesetben 50 ezer forint/év. Az engedmények a kivételes esetekre vonatkoznak, nem jelentenek a taglétszámhoz igazodó automatikus tagdíjmérséklést, ennél fogva az elnökség nem minden kérelmet fogadott el. Kéri a társaságokat, hogy a kivételes engedményekre ne egy fizetési lazaság legyen a válasz. Hangsúlyozta, hogy a MOTESZ feladata a társaságokkal való kontaktus javítása, a társaságok szolgálatának erősítése, amelyben a kommunikáció kulcsfontosságú. Olyan szolgáltatásokat kell a szövetségnek nyújtania, hogy a társaságok érezzék, hogy a tagdíjfizetés nem csak egyirányú kötelezettség, hanem lehetőség egyben bizonyos szolgáltatások igénybevételére.

A Szövetségi Tanács tudomásul vette a tagdíjakkal kapcsolatos elnöki előterjesztést.

A kommunikáció legújabb lehetőségeiről Kiss István professzor úrtól hallgattak meg tájékoztatást a résztvevők. Az egyik ilyen  kommunikációs csatorna az egymás közötti információcserében,  de egyben az orvostársadalom ill. a szakma felé is: a MOTESZ Magazin. A Magazin betöltötte hivatását, most másfajta tartalmat nyerne, és ehhez  címváltozás is párosulna, azaz Magyar Orvostársasági Szemle kerülne online kiadásra.  A szemle elnevezés kifejezi azt is, hogy a tagegyesületek szakmai folyóirataiból szeretne szemlézni és megjelentetni, úgy gondolván, hogy a MOTESZ feladata, hogy közvetítse egymás felé az értékeket. Tudományos és információs szakmai folyóirattá fejlesztve váltaná fel a MOTESZ Magazint. Az elnökség március 3-i ülésén elfogadta a Magyar Orvostársasági Szemle megjelentetésének tervét.

Dr. Nagy Zoltán Zsolt professzor javasolja, hogy az egyes számok elektronikus megjelenéséről minden esetben kapjanak a társasági tisztségviselők e-mailben értesítést.

Prof. Dr. Kiss István a kommunikáció másik lehetőségeként a www.orvospont.hu, az orvosok közösségi oldala indítását részletezte. Ez olyan kommunikációs csatorna, amely az egyes tagtársaságokon belül, a társaságok és az egyének közötti kapcsolatfelvételt teszi lehetővé. Olyan technikai rendszer befogadására is alkalmas, hogy telefonról is fel lehet lépni. Nézőként vagy aktív résztvevőként lehet kapcsolódni a programba. Kép, videó, szöveges anyagok megosztására alkalmas az „orvospont”.  Videokonferencia tartására is megfelelő. Az „orvospont” nyújtotta szolgáltatások nagyon szigorú regisztráció és bejelentkezés után vehetők igénybe.

Hamarosan minden tagtársasághoz eljuttatjuk a rendszerhasználatával kapcsolatos útmutatót.

Dr. Katona Ferenc professzor úr hozzászólásában felhívta a figyelmet a lehetséges etikai problémákra.

Prof. Dr. Poór Gyula elnök úr megerősítette, hogy hamarosan, a MOTESZ levelezési listáján keresztül megérkezik a tagtársaságokhoz a tájékoztató, amelyben részletesen szerepelnek a lehetőségek, a célkitűzések, és egyben felkérések is, hogy a társaságok küldjenek cikkeket, olyan híranyagokat, amelyeket szeretnének a többi társaságnak is  tudomására hozni.

A Szövetségi Tanács a kommunikáció fejlesztésére vonatkozó előterjesztésben foglaltakkal egyhangú szavazással egyetértett, támogatja annak megvalósítását.

Dr. Oberfrank Ferenc: Tájékoztatta a Szövetségi Tanács résztvevőit a közelmúltban megkezdett Nemzeti Agykutatási Programról, annak jelentőségéről. A Kormány által indított program az egész magyar orvostársadalom számára nagyon fontos, egyben egy óriási felelősség is, amely  az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetre, az egyetemekre és minden, a programban résztvevő intézményre és azok szakembereire hárul. A Miniszterelnök úr – a szerződés ünnepélyes aláírása alkalmával – kiemelte, hogy ez a program nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy kutatásra, fejlesztésre, innovációra épülő termelési régióvá váljék Magyarország. Ez fontos üzenet a tudomány aktív művelői számára is.

A kutatási keretprogramok  Európában a prioritások közé választották az onkológia, kardiológia, mozgásszervi betegségek mellett a központi idegrendszer betegségeit is. Az is látható, hogy néhány évtizedenként olyan eredményeket produkál a tudomány, a technológia, a medicina, amelyek közérdeklődés fókuszába helyeznek egyes szakterületeket, így az agykutatást is.

A Nemzeti Agykutatási Programnak két alprogramja van.

A.      alprogram: Arra  hivatott, hogy a már meglévő egyetemi és kutatóintézeti bázist megerősítse. Tehát elsősorban a már eddig is komoly eredményeket felmutató intézmények jutnak kutatási forrásokhoz és komoly infrastruktúra fejlesztési lehetőségekhez, azaz az első alprogramnak az optimális kutatási feltételek biztosítása a feladata a hazai agykutatás fellegváraiban. 6,4 milliárd Forinttal gazdálkodik négy év alatt.  Az összeg felosztása konzorciumi megállapodás keretében történt meg.  A legerősebb pillér a klinikai kutatási  pillér, ide jut a legtöbb pénz, tehát az egyetemeken kerül felhasználásra a rendelkezésre álló forrás legnagyobb része.

B.      alprogramban 5,6 milliárd forintos összeggel gazdálkodhatunk, amely 15-30 új kutatócsoport megalakítására fordítható. Ennek keretében szeretnénk, ha a külföldön dolgozó kutatók egy része hazatérne, és e programban folytatná munkáját. Ezen túlmenően Miniszterelnök Úr szorgalmazza külföldi kutatók magyarországi foglalkoztatását.

A program 120 új K+F munkahely létrehozását is jelenti. 12 kutató hazajövetele szerepel a tervek között. Azt látni kell, hogy ez a kutatási terület megszervezte saját magát, meg tudta teremteni azt a konszenzust, amely elengedhetetlen feltétele volt annak, hogy ilyen nagy, politikai kockázattal is járó összeget a kormány rábízott. Természetszerűleg nagyon szigorú elszámolásra kell számítani.

INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUMOK

BELÉPÉS